Vedtægter for

Dansk Neuroradiologisk Selskab

 

§ 1. Foreningen.

1.1 Foreningens navn er: Dansk Neurora­diologisk Selskab.

På engelsk: Danish Society of Neuro­radiology


1.2 Dets hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.


1.3 Foreningen er tilsluttet LVS (Lægevidenskabelige Selskaber) og European Society of Neuroradiology.

Foreningen arbejder i samarbejde med Dansk Radiologisk Selskab.


§ 2. Formål.

2.1 Foreningen udgør en sammenslutning af danske radiologer og har som opgave at fremme udviklingen af neuroradiologisk diagnostik og intervention, varetage neuroradiologiens faglige, videnskabelige og uddannelsesmæssige interesser samt fremme samarbejdet mellem neuroradiologer og de kliniske specialer i ind- og udland.


§ 3. Medlemskab.

3.1 Ordinære lægelige, ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer og korresponderende medlemmer kan anmode om medlemskab ved fremsendelse af skriftlig anmodning med oplysning om stilling og personlige data til sekretæren. Optagelse sker efter bestyrelsens beslutning. Er der indenfor bestyrelsen ikke enighed om vedkommendes optagelse som medlem, forelægges sagen ved førstkommende generalforsamling. Optagelse kan finde sted, hvis mindst 2/3 af de ved en generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.


3.2 Udmeldelse skal ske via læger.dk.


3.3 Medlemmer, som i de sidste 2 år ikke har betalt kontingent, betragtes som udgået af foreningen, men kan genoptages på vilkår, som fastsættes af bestyrelsen.


§ 4. Organisation.

4.1 Bestyrelsen udgøres af formand, næstformand, sekretær, kasserer og yderligere et bestyrelsesmedlem


4.2 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer herefter sig selv.


4.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen med mulighed for genvalg max 2 gange og fungerer fra den følgende 1. april. Valg finder sted i ulige år med henholdsvis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer hver gang. Det er muligt for bestyrelsen at oprette en post som suppleant for bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges på generalforsamlingen i ulige år for en 4-årig periode og genvalg er muligt 2 gange. En suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen inden valgperioden er slut og sidder resten af valgperioden. Forslag til kandidater til bestyrelsesmedlemmer og suppleant skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før valget skal finde sted, og en liste over foreslåede kandidater udsendes en uge før den ordinære generalforsamling.


4.4 Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen i løbet af en valgperiode, skal der ved næstfølgende generalforsamling afholdes suppleringsvalg for den resterende del af den ledigblevne valgperiode.


4.5 Kun ordinære medlemmer kan vælges til bestyrelsen.


4.6 Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder foreningens møder. Næstformanden repræsenterer foreningen ved formandens forfald.


4.7 Sekretæren sørger for skriftlige udsendelser til medlemmer og andre samt tager referat af bestyrelsesmøder.


4.8 Kassereren tegner foreningen over for banker og er ansvarlig for foreningens regnskaber og budget. Kassereren fører medlemsliste. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


4.9 På generalforsamlingen vælges en revisor og en revisorsuppleant for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted max 2 gange.


4.10 Bestyrelsen varetager foreningens interesser og har pligt til at afholde mindst et bestyrelsesmøde om året, almindeligvis 2, men for øvrigt så mange møder, der er behov for.


4.11 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte ad hoc udvalg til løsning af specielle opgaver.


4.12 Bestyrelsen udpeger delegat og suppleant til European Society of Neuroradiology.


4.13 Ved såvel formandens som næstformanden eller delegatens og suppleantens forfald udpeger bestyrelsen en repræsentant til bestyrelsesmøderne i ovennævnte selskaber.

 

§ 5. Generalforsamlingen. 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


5.2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal.


5.3 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen senest 4 uger før afholdelse. Samtidig indkaldes forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, og forslagene skal fremsendes til sekretæren senest 2 uger før generalforsamlingen.


5.4 Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Beretning fra sekretær, delegater og evt. udvalg.

4. Aflæggelse af revideret regnskab.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Rettidigt indkomne forslag.

7. Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Evt. valg af revisor og revisor-supleant

9. Evt. valg til udvalg.

10. Optagelse af nye medlemmer.

11. Eventuelt.

 

5.5 Hvis der rettidigt er indkommet forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, udsendes ny dagsorden til foreningens medlemmer senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen.


5.6 Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal og foretages almindeligvis ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages, såfremt ét medlem ønsker det. Der kan kun stemmes om punkter, der er opført på dagsordenen.


5.7 Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, med mindre vedtægterne kræver andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


5.8 Kun ordinære medlemmer har stemmeret.


5.9 Sekretæren tager referat af generalforsamlingen og opbevarer dette.


§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.

6.1 Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal indkalde hertil, hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.


6.2 Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at der er fremsat krav herom. Indkaldelsen skal indeholde redegørelse for det eller de punkter, der ønskes behandlet.


§ 7. Vedtægtsændring.

7.1 Vedtægtsændringer kan kun foretages på ordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændring skal udsendes skriftligt sammen med dagsordenen for ordinær generalforsamling. Vedtagelse kræver 2/3 flertal af samtlige afgivne stemmer ved generalforsamlingen.

 

§ 8. Opløsning af foreningen.

8.1 Opløsning af foreningen kan kun vedtages ved skriftlig urafstemning blandt samtlige ordinære medlemmer, når mindst halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.


8.2 Ved opløsning af selskabet træffer generalforsamlingen beslutning om selskabets formue.

 

Revideret ved generalforsamlingen den 2. marts 2022

Dansk Neuroradiologisk Selskab